พิธีสำเร็จการศึกษาโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” รุ่นที่ 1 ,2 และรุ่นที่ 3 สำหรับบุคลากรของธนาคารออมสิน

You may also like...