ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กราบขอบพระคุณคณะกรรมการทั้ง ๓ ท่าน เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สถาบันภาษา มจร

เพื่อให้การขับเคลื่อนงานอย่างมีคุณภาพและตอบโจทย์วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยคือ ”ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา มจร โดยมีพระศรีศาสนบัณฑิต ประธานกรรมการ, พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตโต, ดร. เป็นกรรมการ โดยมีพระมหาธิติ...

เขียนปลี่ยนโลก สถาบันภาษา มจร ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร จัดโครงการเขียนบทความวิชาการภายใต้หัวข้อเรื่อง “เรียนรู้วิถีอาเซียนผ่านการเขียนบทความวิชาการและ บทความวิจัยเพื่อการกำหนดโจทย์และบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายของประชาคมอาเซียน”

เขียนปลี่ยนโลก ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ร่วมกับสถาบันภาษา มจร จัดโครงการเขียนบทความวิชาการภายใต้หัวข้อเรื่อง “เรียนรู้วิถีอาเซียนผ่านการเขียนบทความวิชาการและ บทความวิจัยเพื่อการกำหนดโจทย์และบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายของประชาคมอาเซียน” ณ วัดอานันทเมตยาราม ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561 โดยมีพระศรีธวัชเมธี เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการและมีพระธรรมวิเทศ...

สถาบันภาษา เปิดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต

๑ ก.ค.๒๕๖๑ สถาบันภาษา เปิดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา สันติศึกษา จำนวน ๑๙ รูป/คน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย กำหนดให้ผู้เข้าศึกษาต่ระดับดุษฎีบัณฑิตต้องมีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งคุณสมบัติสำคัญในการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ  

สมัครด่วน!! ภาษาอังกฤษระยะสั้นรุ่นที่ 10/2018

กลับมาอีกครั้ง สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรักที่จะมาถึง สถาบันภาษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดคอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา บินตรงจากเมืองออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ จึงแจ้งข่าวมายังท่านผู้สนใจจะพัฒนาตนเองด้านภาษากลับสู่การเป็นนักศึกษาของสถาบันภาษาอีกครั้ง