สถาบันภาษา มจร จัดอบรมโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” รุ่นที่ 1 ,2 และ 3 ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน

You may also like...