พิธีสำเร็จการศึกษาโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” รุ่นที่ ๔ และรุ่นที่ ๕ สำหรับบุคลากรของธนาคารออมสิน

You may also like...