สถาบันภาษา มจร จัดอบรมโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน

You may also like...