กรรมการบริหารสถาบันภาษา

พระพรหมพระพรหมบัณฑิต , ศ.ดร.
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
 พระศรีพระราชปริยัติกวี , ศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

พระราชวรเมธี , ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ


สมบูรณ์
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร , ดร.
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


พระราชวรมุนี , ดร.
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
พระมหาราชันพระมหาราชัน จิตฺตปาโล
รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สุรพลผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
 

 อัจฉราศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร
อดีตผู้อำนวยการสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 นพพรรศ.นพพร สโรบล
อดีตนายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.สุรีย์พงศ์ โพธิ์ทองสุนันท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ถนอมวงศ์ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล
นายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์
รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ