เขียนปลี่ยนโลก สถาบันภาษา มจร ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร จัดโครงการเขียนบทความวิชาการภายใต้หัวข้อเรื่อง “เรียนรู้วิถีอาเซียนผ่านการเขียนบทความวิชาการและ บทความวิจัยเพื่อการกำหนดโจทย์และบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายของประชาคมอาเซียน”

You may also like...