วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันภาษา ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจการแนะแนวการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

You may also like...