ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล (ป.กป.) และประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (ป.ออ.) รุ่นที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบที่ ๑)

You may also like...