สถาบันภาษา มจร จัดอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน

You may also like...