ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

!! สถาบันภาษา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตร ๑ ปี (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และหลักสูตรการแปล) !!

!! ดาวน์โหลด ใบสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล ที่นี่!! !! ดาวน์โหลด ใบสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ที่นี่!!          

พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอาเซียนสำหรับผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการ หลักสูตรภาษาพม่า (๖๐ ชั่วโมง) และภาษาเวียดนาม (๖๐ ชั่วโมง)

◎ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารและรักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรภาษาพม่า (๖๐ ชั่วโมง) และภาษาเวียดนาม (๖๐ ชั่วโมง) ในโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอาเซียนสำหรับผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการ ตามนโยายการพัฒนาทักษะภาษาและเสริมความรู้เชิงพหุวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู้ประชาคมอาเซียน โดยมีผู้สำเร็จทั้ง ๒ หลักสูตร...

!! เปิดรับสมัครคอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น Learn English OXFORD University At LIMCU !!

เปิดรับสมัครคอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น Learn English OXFORD University At LIMCU ๑. หลักสูตรการเขียนบทความทางวิชาการ (Academic Writing) ๒. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) ๓. หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) ๔....

สถาบันภาษา จัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับมหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สถาบันภาษา ได้จัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับมหาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งจะเริ่มทำการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ เป็นต้นไป เริ่มต้นจำนวน ๓๕ ห้องเรียน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนวิทยาเขต (๑๐) วิทยาลัยสงฆ์ (๔)...

สถาบันภาษา ส่งนางสาวทัดเพ็ญ อังกุราวิรุทธ์ ให้ไปศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษที่ประเทศสิงคโปร์

สถาบันภาษา มจร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคคลากร ให้มีทักษะและเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ สถาบันภาษา โดยมี พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยการ เห็นควรให้ส่งนางสาวทัดเพ็ญ อังกุราวิรุทธ์ ให้ไปศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสถาบันภาษา ให้มีประสิทธิภาพ และรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย ที่มีนิสิตชาวต่างประเทศ ทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่มประเทศยุโรปมาศึกษาต่อ ที่มหาวิทยาลัย...

ในทุกต้นวันของสัปดาห์ สถาบันภาษา มจร ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ ภาวนาร่วมกัน ซึ่งนำโดย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

เช้านี้เป็นเช้าที่ดี จะเป็นเช้าที่เป็นศิริมงคลแก่ตัวท่านและผู้อื่น การที่เราได้มาพบกัน มาสวดมนต์ร่วมกันนั้น นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เพราะเราเคยทำกรรมร่วมกันมา (กรรมดี) การได้มาอยู่ตรงนี้ เรามาระลึกนึกถึงคุณบิดาของเรานั้นคือ ขอบคุณพระพุทธ ผู้ที่ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง เป็นดังแสงสว่างนำทางชีวิต เป็นเนื้อนาบุญของโลก ขอบคุณพระธรรม ที่เป็นดังหลักชัย เป็นสิ่งที่พระตถาคตตรัสไว้ดีแล้ว ยังผู้ศึกษาให้รู้ตาม ศึกษาเมื่อไรก็ยังให้ประเสริฐเมื่อนั้น ขอบคุณพระสงฆ์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เราได้เดินตาม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒

ประกาศสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)  

★ สถาบันภาษาจัดประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ★

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ สถาบันภาษา ได้จัดการประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น รหัสวิชา 000 116 ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดตารางสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมืองเป็นอย่างดี จากผุ้เกี่ยวข้อง 1....