ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถาบันภาษา มจร และโรงเรียนภาษาอังกฤษออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร ร่วมมือพัฒนาศูนย์ภาษาอังกฤษในภูมิภาคอาเซียน

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากรต้อนรับนายปีเตอร์ ทอมป์สัน ผู้บริหารโรงเรียนอังกฤษออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร (Oxford School of English, UK) เพื่อเจรจาและวางแผนความร่วมมือด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่มหาวิทยาลัย และการเป็นศูนย์กลางการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ ข่าว: กัมปนาท พิทักษ์พินิจนันท์

พิธีสำเร็จการศึกษาโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” สำหรับบุคลากรของธนาคารออมสิน

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ พิธีสำเร็จการศึกษาโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” สำหรับบุคลากรของธนาคารออมสิน จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ ภาษาเมียนมาร์ และภาษาจีน ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร  การนี้ บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาเมียนมาร์  จำนวนทั้งสิ้น...

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน

วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) เปิดอบรมโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน จำนวน 2 หลักสูตร คือ ภาษาเมียนมาร์ และภาษาจีน ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา...

เรียนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดกับสถาบันภาษา มจร

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) เปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร รุ่นที่ 3/2559 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวุฒิบัตรการเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษ (Certificate in Academic...

สถาบันภาษา มจร จัดการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี และหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น ปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) ดำเนินการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการเปิดการเรียนการสอนจำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล (ป.กป.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (ป.ออ.) และหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร...

พิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร รุ่นที่ 2/2559

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) ในฐานะประธานพิธี พร้อมทั้งอาจารย์ ดร.ซาร่า มาเรีย เอกดาวี (Dr.Sarah Marie Ekdavi)...

[ประกาศสถาบันภาษา] เรื่อง รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)

เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อนุวัตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔ และ เรื่อง การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗ !! ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ...

9 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันภาษา ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา

9 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันภาษา ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันภาษา และพิจารณางานและโครงการฯ ต่างๆตามแผนของสถาบันภาษา ที่จะดำเนินการต่อไป