ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

9 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันภาษา ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา

9 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันภาษา ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันภาษา และพิจารณางานและโครงการฯ ต่างๆตามแผนของสถาบันภาษา ที่จะดำเนินการต่อไป

OXFORD UNIVERSITY AND LIMCU ENGLISH PROGRAMMES [Picture]

    วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) เปิด “โครงการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดสหราชอาณาจักร”(Certificate Programme in English...

!! ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตร ๑ ปี (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และหลักสูตรการแปล) !!

  !! สามารถดูรายละเอียดทั้ง ๒ หลักสูตรได้ ที่นี่ !! !! ดาวน์โหลด ใบสมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ที่นี่ !! !! ดาวน์โหลด ใบสมัครหลักสูตรการแปล ที่นี่ !!

!! สถาบันภาษา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตร ๑ ปี (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และหลักสูตรการแปล) !!

!! ดาวน์โหลด ใบสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล ที่นี่!! !! ดาวน์โหลด ใบสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ที่นี่!!          

พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอาเซียนสำหรับผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการ หลักสูตรภาษาพม่า (๖๐ ชั่วโมง) และภาษาเวียดนาม (๖๐ ชั่วโมง)

◎ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารและรักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรภาษาพม่า (๖๐ ชั่วโมง) และภาษาเวียดนาม (๖๐ ชั่วโมง) ในโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอาเซียนสำหรับผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการ ตามนโยายการพัฒนาทักษะภาษาและเสริมความรู้เชิงพหุวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู้ประชาคมอาเซียน โดยมีผู้สำเร็จทั้ง ๒ หลักสูตร...