ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร รุ่นที่ 2/2559

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) ในฐานะประธานพิธี พร้อมทั้งอาจารย์ ดร.ซาร่า มาเรีย เอกดาวี (Dr.Sarah Marie Ekdavi)...

[ประกาศสถาบันภาษา] เรื่อง รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)

เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อนุวัตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔ และ เรื่อง การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗ !! ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ...

9 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันภาษา ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา

9 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันภาษา ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันภาษา และพิจารณางานและโครงการฯ ต่างๆตามแผนของสถาบันภาษา ที่จะดำเนินการต่อไป

OXFORD UNIVERSITY AND LIMCU ENGLISH PROGRAMMES [Picture]

    วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) เปิด “โครงการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดสหราชอาณาจักร”(Certificate Programme in English...

!! ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตร ๑ ปี (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และหลักสูตรการแปล) !!

  !! สามารถดูรายละเอียดทั้ง ๒ หลักสูตรได้ ที่นี่ !! !! ดาวน์โหลด ใบสมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ที่นี่ !! !! ดาวน์โหลด ใบสมัครหลักสูตรการแปล ที่นี่ !!