ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถาบันภาษา มจร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนภาษาอังกฤษออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร (Siging Ceremony for Memorandum of Understanding between Language Institute of MCU and Oxford School of English, UK)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันภาษาอังกฤษออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร ได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ภายหลังได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอาจารย์ ดร.ซาราห์ เอกดาวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและอาจารย์โรงเรียนภาษาอังกฤษออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร...

สถาบันภาษา มจร และโรงเรียนภาษาอังกฤษออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร ร่วมมือพัฒนาศูนย์ภาษาอังกฤษในภูมิภาคอาเซียน

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการสถาบันภาษา พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากรต้อนรับนายปีเตอร์ ทอมป์สัน ผู้บริหารโรงเรียนอังกฤษออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร (Oxford School of English, UK) เพื่อเจรจาและวางแผนความร่วมมือด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่มหาวิทยาลัย และการเป็นศูนย์กลางการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ ข่าว: กัมปนาท พิทักษ์พินิจนันท์

พิธีสำเร็จการศึกษาโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” สำหรับบุคลากรของธนาคารออมสิน

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ พิธีสำเร็จการศึกษาโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” สำหรับบุคลากรของธนาคารออมสิน จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ ภาษาเมียนมาร์ และภาษาจีน ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร  การนี้ บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาเมียนมาร์  จำนวนทั้งสิ้น...

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน

วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) เปิดอบรมโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน จำนวน 2 หลักสูตร คือ ภาษาเมียนมาร์ และภาษาจีน ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา...

เรียนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดกับสถาบันภาษา มจร

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) เปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร รุ่นที่ 3/2559 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวุฒิบัตรการเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษ (Certificate in Academic...

สถาบันภาษา มจร จัดการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี และหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น ปีการศึกษา 2559

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) ดำเนินการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการเปิดการเรียนการสอนจำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล (ป.กป.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (ป.ออ.) และหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร...

พิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร รุ่นที่ 2/2559

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) ในฐานะประธานพิธี พร้อมทั้งอาจารย์ ดร.ซาร่า มาเรีย เอกดาวี (Dr.Sarah Marie Ekdavi)...

[ประกาศสถาบันภาษา] เรื่อง รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)

เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อนุวัตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔ และ เรื่อง การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗ !! ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ...