ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” รุ่นที่ 1 ,2 และ 3 ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) เปิดอบรมโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน จำนวน 3 หลักสูตร คือ ภาษาเมียนมาร์ ภาษาเขมร และภาษาจีน ณ โรงแรม เดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่...

สัมมนาการแปล “คติธรรม..คติโลก” โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล สถาบันภาษา มจร

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล สถาบันภาษา มหาวิมยาลัยใหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการสัมมนาด้านการแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “คติธรรม..คติโลก” โดยมีคุณโรบิน ฟิลิป มัวร์ (Mr.Robin Philip Moore) นักแปลผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาและมีผลงานการแปลธรรมนิพนธ์ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาการแปลภาษาไทย-อังกฤษ “คติธรรม..คติโลก” สถาบันภาษา มหาจุฬาฯ

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรมสัมมนาการแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “คติธรรม..คติโลก” จัดโดยโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2559 ตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:00 นาฬิกา ณ ห้องสันติศึกษา (D422) อาคารเรียนรวม ชั้นที่ 4 โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงทะเบียนออนไลน์และดาวน์โหลดกำหนดการที่ www.li.mcu.ac.th  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายกัมปนาท พิทักษ์พินิจนันท์  ผู้ประสานงานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันภาษา มจร โทรศัพท์ 087-346-5864 | อีเมล limcu.certpro@gmail.com

พิธีสำเร็จการศึกษาโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” รุ่นที่ ๔ และรุ่นที่ ๕ สำหรับบุคลากรของธนาคารออมสิน

วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ พิธีสำเร็จการศึกษาโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” รุ่นที่ ๔ หลักสูตรภาษาจีน และรุ่นที่ ๕ หลักสูตรภาษาเขมร สำหรับบุคลากรของธนาคารออมสิน ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร  การนี้ บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาจีน  จำนวนทั้งสิ้น...

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) เปิดอบรมโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน จำนวน 2 หลักสูตร คือ ภาษาเขมร และภาษาจีน ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร...

สถาบันภาษา มจร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนภาษาอังกฤษออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร (Siging Ceremony for Memorandum of Understanding between Language Institute of MCU and Oxford School of English, UK)

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันภาษาอังกฤษออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร ได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ภายหลังได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอาจารย์ ดร.ซาราห์ เอกดาวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและอาจารย์โรงเรียนภาษาอังกฤษออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร...