ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เปิดรับสมัครบุคลากร มจร และบุคคลทั่วไป เข้าเรียนภาษาอาเซียนเบื้องต้น (ภาษาพม่า เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน อังกฤษ)

!!ดาวน์โหลด แบบตอบรับเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียน ที่นี่!!  

พระราชวรมุนี รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เดินทางไปกำกับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร คณาจารย์ มจร วข.สุรินทร์ ด้วยตนเอง

วันที่ ๑๖ พ.ค.๖๐ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระราชวรมุนี รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เดินทางไปกำกับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ มจร วข.สุรินทร์ พร้อมทั้ง เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ Speaking Part ด้วยตนเอง นอกจากนี้...

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถาบันภาษา จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับผู้บริหาร และคณาจารย์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถาบันภาษา จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับผู้บริหาร และคณาจารย์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๒๕ รูป/คน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๕๙ ในนามสถาบันภาษา ขอชื่นชมในวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และคณาจารย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เกิดทักษะด้านภาษาอังกฤษ...

เปิดรับสมัคร!! ลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัคร!! ลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ รายละเอียดการรับสมัคร ๑.รับสมัครลงทะเบียน ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ๒.กำหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ๓.ประกาศผลสอบ...

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันภาษา ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจการแนะแนวการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

“พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 005,MCU 006 ณ วิทยาเขตขอนแก่น” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันภาษา ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจการแนะแนวการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมี...