ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ก้าวพัฒนาภาษาอังกฤษ สู่ระดับนานาชาติตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้

หลักสูตร /\ Curriculums 1. ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) 2. การเขียนบทความทางวิชาการ (Academic Writing) 3. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) 4. การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสำหรับครูยุคใหม่ (English for English...

** เปิดแล้ว MCU 006 ห้องที่ 2 ของ มจร วังน้อย **

28 พฤศจิกายน 2557 สถาบันภาษา เปิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ MCU 006 ต่อเนื่องจาก MCU 005 โดยมีนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ แบบ 2.1 จำนวน 22 รุป/คน มีอาจารย์...

ประชุมคณะทำงานสวดมนต์ข้ามปี 2557-2558 ครั้งที่ ๑

เพื่อให้การจัดงานสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย จึงมีการร่วมร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารขององค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธเมตตา ที่ผ่านมา โดยมี รศ.ดร.หรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร....

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป  สังกัดสถาบันภาษา เปิดรับสมัครตั้งแต่ ๒๒ พฤศจิกายน ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะ และวันนักขัตฤกษ์