ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

!! รับสมัคร นิสิตปริญญาตรี มจร ส่วนกลางเข้าร่วม “ค่ายพัฒนาภาษาอาเซียน” ชิงทุนนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ !!

   สถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้แก่นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลทั่วไปเนื่องจากความเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนาเพื่อเป็นการกระตุ้นการทำความเข้าใจเรื่องอาเซียน และมีความตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนแล้ว

!! รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (MCU-GET) !!

    สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (MCU-GET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑) รายละเอียดตามประกาศสถาบันภาษา     !! ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ !!  

** เปิดแล้วหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ ประจำเดือนมิถุนายน สอนโดยอาจารย์ พิชญานันต์ พงษ์ไพบูลย์ **

      เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันภาษา ได้เปิดเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ ประจำเดือนมิถุนายน สอนโดยอาจารย์ พิชญานันต์ พงษ์ไพบูลย์    หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ “Beginner Level” เป็นหลักสูตรการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจที่ต้องการฟื้นฟูไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานผ่านการพูด การสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุก...

** เปิดแล้วหลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน ๑ ประจำเดือนมิถุนายน สอนโดยอาจารย์ มนัสชนก เมืองเงิน **

        เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันภาษา ได้เปิดเรียนหลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน ๑ ประจำเดือนมิถุนายน สอนโดยอาจารย์ มนัสชนก เมืองเงิน    ปัจจุบันภาษาจีนถือเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมและมีความสำคัญต่อการเรียนการสอนในประเทศไทย ดังนั้นสถาบันภาษา จึงจัดหลักสูตรอบรมภาษาจีนแก่บุคลากร นิสิต และผู้สนใจทั่วไป โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทั้ง ๔ ด้าน...

!!ยินดีต้อนรับ!! คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน

    เพื่อให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี ๒๕๕๘ (ปีการศึกษา ๒๕๕๗) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบันภาษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพ วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการผู้ประเมินดังนี้ ๑....

เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

ภาษาอังกฤษทั่วไป !! ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรภาษาอังกฤษ Beginner !! !! ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรภาษาอังกฤษ Elementary 1 !! ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น <รายละเอียด> หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน | Certificate of Fundamental Japanese Courses...

!! อบรมทำขนมญี่ปุ่น !! (กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘)

!! ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ !! ——————————————————————————————————————————————————————————– ปฏิทินกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นปี ๒๕๕๘ ————————————————————————————————————————————————-