ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มิงกะลาบา !! เปิดเรียนวันแรกภาษาพม่า

บรรยากาศวันแรกกับการเรียนภาษาพม่า ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นการเปิดโอกาสให้กับนินิต มจร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  การเรียนรู้ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทำให้เรา เข้าใจเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความรักกลมเกลียวกัน ในประชาคมอาเซียนสถาบันภาษา มจร ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสะพานแห่งมิตรไมตรีคือการจัดการเรียนภาษาพม่า เบื้องต้น ฟรี!! มิงกะลาบา...

!! รับสมัคร นิสิตปริญญาตรี มจร ส่วนกลางเข้าร่วม “ค่ายพัฒนาภาษาอาเซียน” ชิงทุนนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ !!

   สถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้แก่นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลทั่วไปเนื่องจากความเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนาเพื่อเป็นการกระตุ้นการทำความเข้าใจเรื่องอาเซียน และมีความตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนแล้ว

ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตดุษฎีบัณฑิต (English 005)

27 มิถุนายน 2558 สถาบันภาษา เปิดเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นห้องแรกของปีการศึกษา 1/2558 โดยมีนิสิตจากสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ 2.1 นิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และพุทธบริหารการศึกษา อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.สุรีพงษ์ โพธิ์ทองสุนันท์

!! เรียนฟรี !! ภาษาอาเซียนเบื้องต้น (ภาษาพม่า และภาษาเวียดนาม) เปิดประตูสู่อาเซียนกับสถาบันภาษา มจร

เริ่มต้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ สถาบันภาษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร และบุคคลทั่วไป เรียนภาษาอาเซียน เพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน โดยมีหลักสูตรภาษาเวียดนามและภาษาพม่า  ให้เรียนกันฟรี !  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – ๗  กรกฎาคม ๒๕๕๘  การสมัครเรียน สมัครเรียนได้ที่สถาบันภาษา...

[เปิดแล้ว] ภาษาจีน l Chinese language

การเรียนการสอนภาษาจีน (Chinese language) ณ สถาบันภาษา มจร เปิดการเรียนการสอนแล้ว หากท่านใดสนใจที่จะมาเริ่มต้นใหม่  หรือหากพอมีความรู้ประสบการณ์มาบ้างแล้ว เพื่อเป็นการทบทวนความรู้  หรือเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็เชิญมาแวะศึกษาได้ที่ สถาบันภาษา มจร ได้เลย สมัครได้ในเวลาทำการ  09.00 – 17.00 น. ที่สถาบันภาษา...

โครงการ ๑ คน ๑ ส่วนงาน

                   ตามที่สถาบันภาษา ได้รับอนุมัติ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ๑ คน ๑ ส่วนงาน  สื่อสารภาษาอังกฤษ  ตามบันทึกข้อความเลขที่ ศธ.๖๑๐๖/๖๕...