ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

!! เรียนฟรี !! ภาษาอาเซียนเบื้องต้น (ภาษาพม่า และภาษาเวียดนาม) เปิดประตูสู่อาเซียนกับสถาบันภาษา มจร

เริ่มต้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ สถาบันภาษาสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร และบุคคลทั่วไป เรียนภาษาอาเซียน เพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน โดยมีหลักสูตรภาษาเวียดนามและภาษาพม่า  ให้เรียนกันฟรี !  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – ๗  กรกฎาคม ๒๕๕๘  การสมัครเรียน สมัครเรียนได้ที่สถาบันภาษา...

[เปิดแล้ว] ภาษาจีน l Chinese language

การเรียนการสอนภาษาจีน (Chinese language) ณ สถาบันภาษา มจร เปิดการเรียนการสอนแล้ว หากท่านใดสนใจที่จะมาเริ่มต้นใหม่  หรือหากพอมีความรู้ประสบการณ์มาบ้างแล้ว เพื่อเป็นการทบทวนความรู้  หรือเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็เชิญมาแวะศึกษาได้ที่ สถาบันภาษา มจร ได้เลย สมัครได้ในเวลาทำการ  09.00 – 17.00 น. ที่สถาบันภาษา...

โครงการ ๑ คน ๑ ส่วนงาน

                   ตามที่สถาบันภาษา ได้รับอนุมัติ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ๑ คน ๑ ส่วนงาน  สื่อสารภาษาอังกฤษ  ตามบันทึกข้อความเลขที่ ศธ.๖๑๐๖/๖๕...

!! รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (MCU-GET) !!

    สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (MCU-GET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑) รายละเอียดตามประกาศสถาบันภาษา     !! ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ !!  

** เปิดแล้วหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ ประจำเดือนมิถุนายน สอนโดยอาจารย์ พิชญานันต์ พงษ์ไพบูลย์ **

      เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันภาษา ได้เปิดเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ ประจำเดือนมิถุนายน สอนโดยอาจารย์ พิชญานันต์ พงษ์ไพบูลย์    หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ “Beginner Level” เป็นหลักสูตรการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจที่ต้องการฟื้นฟูไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานผ่านการพูด การสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุก...

** เปิดแล้วหลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน ๑ ประจำเดือนมิถุนายน สอนโดยอาจารย์ มนัสชนก เมืองเงิน **

        เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันภาษา ได้เปิดเรียนหลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน ๑ ประจำเดือนมิถุนายน สอนโดยอาจารย์ มนัสชนก เมืองเงิน    ปัจจุบันภาษาจีนถือเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมและมีความสำคัญต่อการเรียนการสอนในประเทศไทย ดังนั้นสถาบันภาษา จึงจัดหลักสูตรอบรมภาษาจีนแก่บุคลากร นิสิต และผู้สนใจทั่วไป โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทั้ง ๔ ด้าน...

!!ยินดีต้อนรับ!! คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน

    เพื่อให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี ๒๕๕๘ (ปีการศึกษา ๒๕๕๗) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบันภาษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพ วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการผู้ประเมินดังนี้ ๑....

เปิดรับสมัครหลักสูตรระยะสั้น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

ภาษาอังกฤษทั่วไป !! ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรภาษาอังกฤษ Beginner !! !! ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรภาษาอังกฤษ Elementary 1 !! ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น <รายละเอียด> หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน | Certificate of Fundamental Japanese Courses...