ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศสถาบันภาษา มจร เรื่อง รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(MCU-GET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘(ครั้งที่ ๒)

ประกาศสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (MCU-GET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) สำหรับนิสิต – นิสิตปริญญาเอก – นิสิตปริญญาโท !!ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ MCU-GET ที่นี่!! !!ดาวน์โหลดกำหนดการสอบ MCU-GET ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘...

สถาบันภาษา มจร จัดบริการวิชาการด้านภาษาอาเซียนแก่ธนาคารออมสิน(Government Saving Bank)

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) จัดบริการวิชาการด้านภาษาอาเซียนแก่ธนาคารออมสิน (Government Saving Bank) “หลักสูตรทักษะการสื่อสารภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน รุ่นที่ ๑” ภาษาเมียนมา (Burmese course) โดยมีพนักงานธนาคารออมสินเข้ารับการอบรม จำนวน ๓๓...

!! ภาพถ่ายจากโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน หลักสูตรครูภาษาอังกฤษมืออาชีพ รุ่นที่ 1 !!

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 สถาบันภาษาเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน หลักสูตรครูภาษาอังกฤษมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล (British Council) จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสาหรับครูยุคใหม่ มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคนิคการสอนและการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ อีกทั้งการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนของแต่ละบุคคล เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ เเก่ผู้เข้าอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษ        ...

!! สถาบันภาษาเปิดโครงการค่ายยุวชนอาเซี่ยน (+3) ประจำปี 2558 !!

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สถาบันภาษาเปิดโครงการค่ายยุวชนอาเซี่ยน (+3) โดยมีเยาวชนจากประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ๆ ละ 2 คน และ (+3) จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ประเทศละ 2 คน...

สถาบันภาษาจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน หลักสูตรครูภาษาอังกฤษมืออาชีพ รุ่นที่ ๑

ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่จำเป็นในการสื่อสาร และเข้ามามีบทบาทความสาคัญต่อการศึกษาของประเทศไทยและกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนทุกระดับ คณาจารย์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสาคัญในการเตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นิสิตและนักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษทั้งหลายมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไปในอนาคต สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพในด้านการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

!! ศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกสถานที่ ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด โรงงานอยุธยา !!

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 สถาบันภาษา มจร นำคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกสถานที่ ณ บริษัทอายิโนะโมะโตะ โรงงานอยุธยา ภายใต้หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน และหลักสูตรตัวแทนพูดภาษาอังกฤษ 1 คนต่อ 1 ส่วนงาน คณะเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตจากสถานที่จริง โดยการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พร้อมกันนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนงาน มจร.ส่วนกลาง...