ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถาบันภาษา มจร มอบวุฒิบัตรแก่พนักงานธนาคารออมสินผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาเมียนมา รุ่นที่ ๑

★วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ นางสาวมนัสชนก เมืองเงิน นักวิชาการศึกษาและอาจารย์ภาษาพม่า สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินการโครงการบริการวิชาการด้านภาษาอาเซียนแก่ธนาคารออมสิน “โครงการสื่อสารภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน รุ่นที่ ๑ หลักสูตรภาษาเมียนมา” และมอบวุฒิบัตรแก่พนักงานธนาคารออมสินผู้เข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร จำนวน ๓๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๑...

สถาบันภาษา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษา รร.บาลีเตรียมฯ มจร

วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘เวลา๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับโอกาสจาก พระราชธีรคุณ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ไปบริการวิชาการ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนาภาษาต่างประเทศ และส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากขึ้นและการสร้างแรงจูงใจในการใฝ่เรียนรู้ ณ ห้องประชุมวัดศรีสุดาราม...

ประกาศสถาบันภาษา มจร เรื่อง รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(MCU-GET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘(ครั้งที่ ๒)

ประกาศสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (MCU-GET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) สำหรับนิสิต – นิสิตปริญญาเอก – นิสิตปริญญาโท !!ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ MCU-GET ที่นี่!! !!ดาวน์โหลดกำหนดการสอบ MCU-GET ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘...

สถาบันภาษา มจร จัดบริการวิชาการด้านภาษาอาเซียนแก่ธนาคารออมสิน(Government Saving Bank)

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) จัดบริการวิชาการด้านภาษาอาเซียนแก่ธนาคารออมสิน (Government Saving Bank) “หลักสูตรทักษะการสื่อสารภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน รุ่นที่ ๑” ภาษาเมียนมา (Burmese course) โดยมีพนักงานธนาคารออมสินเข้ารับการอบรม จำนวน ๓๓...

สานส์สัมพันธ์ สถาบันภาษา ม.บูรพา

  วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์ ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระมหาราชัน จิตฺตปาโล รักษาการรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการส่วนงานบริหารนำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่สถาบันภาษาไปศึกษาดูการดำเนินงานของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยการต้อนรับของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร....

!! ภาพถ่ายจากโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน หลักสูตรครูภาษาอังกฤษมืออาชีพ รุ่นที่ 1 !!

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 สถาบันภาษาเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน หลักสูตรครูภาษาอังกฤษมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล (British Council) จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสาหรับครูยุคใหม่ มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคนิคการสอนและการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ อีกทั้งการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนของแต่ละบุคคล เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ เเก่ผู้เข้าอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษ        ...

!! สถาบันภาษาเปิดโครงการค่ายยุวชนอาเซี่ยน (+3) ประจำปี 2558 !!

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สถาบันภาษาเปิดโครงการค่ายยุวชนอาเซี่ยน (+3) โดยมีเยาวชนจากประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ๆ ละ 2 คน และ (+3) จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ประเทศละ 2 คน...

สถาบันภาษาจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน หลักสูตรครูภาษาอังกฤษมืออาชีพ รุ่นที่ ๑

ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่จำเป็นในการสื่อสาร และเข้ามามีบทบาทความสาคัญต่อการศึกษาของประเทศไทยและกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนทุกระดับ คณาจารย์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสาคัญในการเตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นิสิตและนักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษทั้งหลายมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไปในอนาคต สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพในด้านการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ