ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศสถาบันภาษา มจร เรื่อง รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(MCU-GET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘(ครั้งที่ ๒)

ประกาศสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (MCU-GET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) สำหรับนิสิต – นิสิตปริญญาเอก – นิสิตปริญญาโท !!ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ MCU-GET ที่นี่!! !!ดาวน์โหลดกำหนดการสอบ MCU-GET ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘...

สถาบันภาษา มจร จัดบริการวิชาการด้านภาษาอาเซียนแก่ธนาคารออมสิน(Government Saving Bank)

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) จัดบริการวิชาการด้านภาษาอาเซียนแก่ธนาคารออมสิน (Government Saving Bank) “หลักสูตรทักษะการสื่อสารภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน รุ่นที่ ๑” ภาษาเมียนมา (Burmese course) โดยมีพนักงานธนาคารออมสินเข้ารับการอบรม จำนวน ๓๓...

สานส์สัมพันธ์ สถาบันภาษา ม.บูรพา

  วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์ ดร. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระมหาราชัน จิตฺตปาโล รักษาการรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการส่วนงานบริหารนำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่สถาบันภาษาไปศึกษาดูการดำเนินงานของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยการต้อนรับของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร....

!! ภาพถ่ายจากโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน หลักสูตรครูภาษาอังกฤษมืออาชีพ รุ่นที่ 1 !!

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 สถาบันภาษาเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน หลักสูตรครูภาษาอังกฤษมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ บริติช เคานซิล (British Council) จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสาหรับครูยุคใหม่ มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคนิคการสอนและการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ อีกทั้งการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนของแต่ละบุคคล เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ เเก่ผู้เข้าอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษ        ...

!! สถาบันภาษาเปิดโครงการค่ายยุวชนอาเซี่ยน (+3) ประจำปี 2558 !!

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สถาบันภาษาเปิดโครงการค่ายยุวชนอาเซี่ยน (+3) โดยมีเยาวชนจากประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ๆ ละ 2 คน และ (+3) จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ประเทศละ 2 คน...

สถาบันภาษาจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน หลักสูตรครูภาษาอังกฤษมืออาชีพ รุ่นที่ ๑

ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่จำเป็นในการสื่อสาร และเข้ามามีบทบาทความสาคัญต่อการศึกษาของประเทศไทยและกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนทุกระดับ คณาจารย์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสาคัญในการเตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นิสิตและนักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษทั้งหลายมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไปในอนาคต สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพในด้านการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

!! ศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกสถานที่ ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด โรงงานอยุธยา !!

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 สถาบันภาษา มจร นำคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกสถานที่ ณ บริษัทอายิโนะโมะโตะ โรงงานอยุธยา ภายใต้หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน และหลักสูตรตัวแทนพูดภาษาอังกฤษ 1 คนต่อ 1 ส่วนงาน คณะเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตจากสถานที่จริง โดยการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พร้อมกันนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนงาน มจร.ส่วนกลาง...