ยินดีต้อนรับสู่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข่าวสารจากเว็บไซต์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข่าวสารสถาบันภาษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

!! สถาบันภาษาเปิดโครงการค่ายยุวชนอาเซี่ยน (+3) ประจำปี 2558 !!

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สถาบันภาษาเปิดโครงการค่ายยุวชนอาเซี่ยน (+3) โดยมีเยาวชนจากประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ๆ ละ 2 คน และ (+3) จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ประเทศละ 2 คน...

สถาบันภาษาจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน หลักสูตรครูภาษาอังกฤษมืออาชีพ รุ่นที่ ๑

ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่จำเป็นในการสื่อสาร และเข้ามามีบทบาทความสาคัญต่อการศึกษาของประเทศไทยและกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนทุกระดับ คณาจารย์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสาคัญในการเตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นิสิตและนักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษทั้งหลายมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไปในอนาคต สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพในด้านการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

!! ศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกสถานที่ ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด โรงงานอยุธยา !!

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 สถาบันภาษา มจร นำคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกสถานที่ ณ บริษัทอายิโนะโมะโตะ โรงงานอยุธยา ภายใต้หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน และหลักสูตรตัวแทนพูดภาษาอังกฤษ 1 คนต่อ 1 ส่วนงาน คณะเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตจากสถานที่จริง โดยการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พร้อมกันนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนงาน มจร.ส่วนกลาง...

มิงกะลาบา !! เปิดเรียนวันแรกภาษาพม่า

บรรยากาศวันแรกกับการเรียนภาษาพม่า ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นการเปิดโอกาสให้กับนินิต มจร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  การเรียนรู้ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทำให้เรา เข้าใจเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความรักกลมเกลียวกัน ในประชาคมอาเซียนสถาบันภาษา มจร ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสะพานแห่งมิตรไมตรีคือการจัดการเรียนภาษาพม่า เบื้องต้น ฟรี!! มิงกะลาบา...

!! รับสมัคร นิสิตปริญญาตรี มจร ส่วนกลางเข้าร่วม “ค่ายพัฒนาภาษาอาเซียน” ชิงทุนนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ !!

   สถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้แก่นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลทั่วไปเนื่องจากความเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนาเพื่อเป็นการกระตุ้นการทำความเข้าใจเรื่องอาเซียน และมีความตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนแล้ว