Category: ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ

พระราชวรมุนี รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เดินทางไปกำกับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร คณาจารย์ มจร วข.สุรินทร์ ด้วยตนเอง

วันที่ ๑๖ พ.ค.๖๐ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระราชวรมุนี รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เดินทางไปกำกับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ มจร วข.สุรินทร์ พร้อมทั้ง เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ Speaking Part ด้วยตนเอง นอกจากนี้...

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) เปิดอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน ณ โรงแรม เสนาเพลส กรุงเทพมหานคร การนี้ บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2 มาจาก...

!! ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่โดย สถาบันภาษา และ Andrew Biggs !!

  ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ วันที่ 30 มิุนายน 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลับ อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) เปิดอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน ณ โรงแรม เสนาเพลส กรุงเทพมหานคร การนี้ บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 สถาบันภาษา

14 มิ.ย. 2559 เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของสถาบันภาษา เป็นวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นวันรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (1 มิ.ย. 58 – 31 พ.ค. 59) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยให้มาตรวจประเมินฯ ครั้งนี้ประกอบด้วย 1.พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร....

พิธีสำเร็จการศึกษาโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” รุ่นที่ 1 ,2 และรุ่นที่ 3 สำหรับบุคลากรของธนาคารออมสิน

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 พิธีสำเร็จการศึกษาโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” รุ่นที่ 1 หลักสูตรภาษาเมียนมาร์ รุ่นที่ 2 หลักสูตรภาษาจีน และรุ่นที่ 3 หลักสูตรภาษาเขมร สำหรับบุคลากรของธนาคารออมสิน ณ โรงแรม เดอะพาลาซโซ...

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” รุ่นที่ 1 ,2 และ 3 ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) เปิดอบรมโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน จำนวน 3 หลักสูตร คือ ภาษาเมียนมาร์ ภาษาเขมร และภาษาจีน ณ โรงแรม เดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่...