Category: วาระการประชุม

เป็นหมวดสำหรับเก็บ วาระการประชุม

สถาบันภาษา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีพระเดชพระคุณ พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ หัวข้อ”เปิดประตูสถาบันภาษา เปิดมหาจุฬาสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันอาทิตย์ที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร...

9 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันภาษา ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา

9 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันภาษา ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันภาษา โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันภาษา และพิจารณางานและโครงการฯ ต่างๆตามแผนของสถาบันภาษา ที่จะดำเนินการต่อไป

★ สถาบันภาษาจัดประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ★

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ สถาบันภาษา ได้จัดการประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น รหัสวิชา 000 116 ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดตารางสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมืองเป็นอย่างดี จากผุ้เกี่ยวข้อง 1....