Category: ข่าวกิจกรรม

ฟรี!! กิจกรรมห่อผ้าฟุโระชิกิ (กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘)

กิจกรรมห่อผ้าฟุโระชิกิ (กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘) วันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สถานที่ : ห้องพุทธเมตตา !! ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่...

กิจกรรมทำข้าวกล่องเบนโต (กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เดือน เมษายน ๒๕๕๘)

!!ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่!! —————————————————————————————————————————- ปฏิทินกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นปี ๒๕๕๘ —————————————————————————————————————-

สัมผัสวิถีเซน.. พิธีชงชา (กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เดือน มีนาคม ๒๕๕๘)

!! ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ !! —————————————————————————————————————————————– ปฏิทินกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นปี ๒๕๕๘ ——————————————————————————————————————–

ประชุมคณะทำงานสวดมนต์ข้ามปี 2557-2558 ครั้งที่ ๑

เพื่อให้การจัดงานสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย จึงมีการร่วมร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารขององค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องพุทธเมตตา ที่ผ่านมา โดยมี รศ.ดร.หรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร....