Category: ข่าวกิจกรรม

เผยแพร่กิจกรรมของส่วนงาน

พระราชวรมุนี รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เดินทางไปกำกับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร คณาจารย์ มจร วข.สุรินทร์ ด้วยตนเอง

วันที่ ๑๖ พ.ค.๖๐ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระราชวรมุนี รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เดินทางไปกำกับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ มจร วข.สุรินทร์ พร้อมทั้ง เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ Speaking Part ด้วยตนเอง นอกจากนี้...

กิจกรรมดีๆ น่าสนใจ ด้านภาษาอังกฤษต้อนรับอาเซียน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรมดีๆ น่าสนใจ ด้านภาษาอังกฤษต้อนรับอาเซียน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เชิญทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศด้วยกันอีกครั้ง กับวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ‪#‎คริสเดลิเวอรี่‬ สำรองที่นั่ง (ฟรี) แจ้งชื่อ/เบอร์ติดต่อกลับ ตามเบอร์โทร.ที่ให้ไว้ เพราะสถานที่จัดงานรองรับได้เพียง 120 ที่นั่งเท่านั้น หากเต็มยังสามารถติดตามทาง www.mcu.ac.th ได้เหมือนเดิมครับ

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) เปิดอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน ณ โรงแรม เสนาเพลส กรุงเทพมหานคร การนี้ บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2 มาจาก...

สถาบันภาษา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีพระเดชพระคุณ พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ หัวข้อ”เปิดประตูสถาบันภาษา เปิดมหาจุฬาสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันอาทิตย์ที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร...

!! ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่โดย สถาบันภาษา และ Andrew Biggs !!

  ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ วันที่ 30 มิุนายน 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลับ อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

!! ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต !!

ประกาศ !!! ด้วยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้สอบคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๐ รูป/คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) เปิดอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน ณ โรงแรม เสนาเพลส กรุงเทพมหานคร การนี้ บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 สถาบันภาษา

14 มิ.ย. 2559 เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของสถาบันภาษา เป็นวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นวันรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (1 มิ.ย. 58 – 31 พ.ค. 59) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยให้มาตรวจประเมินฯ ครั้งนี้ประกอบด้วย 1.พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร....