Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้ เดือนกันยายน

เคยตั้งคำถามไหม⁉️ ทำไมเราไม่เก่งภาษาอังกฤษสักที⁉️ ✅✅เราต้องแยกก่อนว่าเราแค่อยากเก่งภาษา หรือเรารักในการเรียนภาษา แม้ทั้งว่าเราเรียนแล้วมีเป้าหมายเพื่ออะไร เมื่อตอบตัวเองได้ภาษาก็ไม่ยากอีกต่อไป….✅✅ ️ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้ เดือนกันยายน โดยมี พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา (LiMCU) เป็นวิทยากร ผู้ที่จะให้เทคนิคและแนวทางการสร้างเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ จากผู้มีประสบการณ์ตรง และผู้แต่งตำราภาษาอังกฤษ “มหาเรียนภาษาอังกฤษ” ———— ในวันที่...

กราบขอบพระคุณคณะกรรมการทั้ง ๓ ท่าน เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สถาบันภาษา มจร

เพื่อให้การขับเคลื่อนงานอย่างมีคุณภาพและตอบโจทย์วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยคือ ”ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา มจร โดยมีพระศรีศาสนบัณฑิต ประธานกรรมการ, พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตโต, ดร. เป็นกรรมการ โดยมีพระมหาธิติ...

สมัครด่วน!! ภาษาอังกฤษระยะสั้นรุ่นที่ 10/2018

กลับมาอีกครั้ง สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรักที่จะมาถึง สถาบันภาษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดคอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา บินตรงจากเมืองออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ จึงแจ้งข่าวมายังท่านผู้สนใจจะพัฒนาตนเองด้านภาษากลับสู่การเป็นนักศึกษาของสถาบันภาษาอีกครั้ง  

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถาบันภาษา จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับผู้บริหาร และคณาจารย์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถาบันภาษา จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับผู้บริหาร และคณาจารย์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๒๕ รูป/คน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๕๙ ในนามสถาบันภาษา ขอชื่นชมในวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และคณาจารย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เกิดทักษะด้านภาษาอังกฤษ...

เปิดรับสมัคร!! ลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัคร!! ลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ รายละเอียดการรับสมัคร ๑.รับสมัครลงทะเบียน ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ๒.กำหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ๓.ประกาศผลสอบ...

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันภาษา ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจการแนะแนวการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

“พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 005,MCU 006 ณ วิทยาเขตขอนแก่น” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันภาษา ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจการแนะแนวการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมี...