Category: ข่าวกิจกรรม

กราบขอบพระคุณคณะกรรมการทั้ง ๓ ท่าน เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติงาน สถาบันภาษา มจร

เพื่อให้การขับเคลื่อนงานอย่างมีคุณภาพและตอบโจทย์วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยคือ ”ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา มจร โดยมีพระศรีศาสนบัณฑิต ประธานกรรมการ, พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตโต, ดร. เป็นกรรมการ โดยมีพระมหาธิติ...

สมัครด่วน!! ภาษาอังกฤษระยะสั้นรุ่นที่ 10/2018

กลับมาอีกครั้ง สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรักที่จะมาถึง สถาบันภาษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดคอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา บินตรงจากเมืองออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ จึงแจ้งข่าวมายังท่านผู้สนใจจะพัฒนาตนเองด้านภาษากลับสู่การเป็นนักศึกษาของสถาบันภาษาอีกครั้ง  

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถาบันภาษา จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับผู้บริหาร และคณาจารย์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถาบันภาษา จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับผู้บริหาร และคณาจารย์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๒๕ รูป/คน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๕๙ ในนามสถาบันภาษา ขอชื่นชมในวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และคณาจารย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เกิดทักษะด้านภาษาอังกฤษ...

เปิดรับสมัคร!! ลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัคร!! ลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ รายละเอียดการรับสมัคร ๑.รับสมัครลงทะเบียน ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ๒.กำหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ๓.ประกาศผลสอบ...

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันภาษา ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจการแนะแนวการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

“พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 005,MCU 006 ณ วิทยาเขตขอนแก่น” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันภาษา ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจการแนะแนวการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมี...

เรามาเรียนภาษาอังกฤษ เทคนิคใหม่ เรียนสนุกไปกับ “มหาพาเรียนภาษาอังกฤษ” ดำเนินการสอนโดย พระราชวรมุนี (เจ้าคุณพล)

เรียนฟรี !! สมัครวันนี้ พร้อมรับหนังสือ “มหาพาเรียนภาษาอังกฤษ” ฟรี !! 1 เล่ม (สงวนสิทธิ สมัครด้วยตนเองเท่านั้น) #รับประกัน!! เรียนแล้วพูดได้ 1,000 % สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 086 0752909 ด่วน!! รับจำนวนจำกัด!!...

พระเดชพระคุณ พระราชวรมุนี,ดร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาหัวข้อ การแปลเพื่อความสุขและเพื่ออาชีพ (Seminar on Translation for Happiness and Careers)

21 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันภาษายังจัดกิจกรรมสัมมนา เสริมหลักสูตรเชิงบูรณาการประกอบการศึกษา หัวข้อ การแปลเพื่อความสุขและเพื่ออาชีพ (Seminar on Translation for Happiness and Careers) ร่วมกับ สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและผู้อำนวยการสถาบันภาษา...