Category: ข่าวกิจกรรม

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถาบันภาษา จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับผู้บริหาร และคณาจารย์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถาบันภาษา จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับผู้บริหาร และคณาจารย์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๒๕ รูป/คน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๕๙ ในนามสถาบันภาษา ขอชื่นชมในวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และคณาจารย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เกิดทักษะด้านภาษาอังกฤษ...

เปิดรับสมัคร!! ลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัคร!! ลงทะเบียนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ รายละเอียดการรับสมัคร ๑.รับสมัครลงทะเบียน ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ๒.กำหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ๓.ประกาศผลสอบ...

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันภาษา ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจการแนะแนวการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

“พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธานกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ MCU 005,MCU 006 ณ วิทยาเขตขอนแก่น” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันภาษา ร่วมกับ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น จัดกิจการแนะแนวการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมี...

เรามาเรียนภาษาอังกฤษ เทคนิคใหม่ เรียนสนุกไปกับ “มหาพาเรียนภาษาอังกฤษ” ดำเนินการสอนโดย พระราชวรมุนี (เจ้าคุณพล)

เรียนฟรี !! สมัครวันนี้ พร้อมรับหนังสือ “มหาพาเรียนภาษาอังกฤษ” ฟรี !! 1 เล่ม (สงวนสิทธิ สมัครด้วยตนเองเท่านั้น) #รับประกัน!! เรียนแล้วพูดได้ 1,000 % สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 086 0752909 ด่วน!! รับจำนวนจำกัด!!...

พระเดชพระคุณ พระราชวรมุนี,ดร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาหัวข้อ การแปลเพื่อความสุขและเพื่ออาชีพ (Seminar on Translation for Happiness and Careers)

21 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันภาษายังจัดกิจกรรมสัมมนา เสริมหลักสูตรเชิงบูรณาการประกอบการศึกษา หัวข้อ การแปลเพื่อความสุขและเพื่ออาชีพ (Seminar on Translation for Happiness and Careers) ร่วมกับ สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและผู้อำนวยการสถาบันภาษา...

สถาบันภาษา เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง “ELT PATHWAYS TO PROFESSIONAL EXCELLENCE” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ในนามของ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล นายกสมาคมฯ และ รองศาสตราจารย์ นพพร สโรบล อดีตนายกสมาคมฯ เชิญเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง “ELT...

รับสมัคร คณาจารย์ และบุคลากรของ มจร เข้าร่วมหลักสูตร “การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสำหรับครูยุคใหม่” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รับสมัคร คณาจารย์ และบุคลากรของ มจร เข้าร่วมหลักสูตร “การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสำหรับครูยุคใหม่” (ฟรี ค่าเรียน ค่าที่พัก และค่าอาหาร ตลอดหลักสูตร) เวลาเรียนระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สถาบันภาษา เบอร์ภายใน ๘๕๓๐ หรือที่ นายธวัชชัย...