Category: ข่าวรับสมัคร

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาการแปลภาษาไทย-อังกฤษ “คติธรรม..คติโลก” สถาบันภาษา มหาจุฬาฯ

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรมสัมมนาการแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “คติธรรม..คติโลก” จัดโดยโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2559 ตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:00 นาฬิกา ณ ห้องสันติศึกษา (D422) อาคารเรียนรวม ชั้นที่ 4 โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงทะเบียนออนไลน์และดาวน์โหลดกำหนดการที่ www.li.mcu.ac.th  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายกัมปนาท พิทักษ์พินิจนันท์  ผู้ประสานงานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันภาษา มจร โทรศัพท์ 087-346-5864 | อีเมล limcu.certpro@gmail.com

[ประกาศสถาบันภาษา] เรื่อง รับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)

เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อนุวัตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔ และ เรื่อง การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗ !! ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ...

!! ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตร ๑ ปี (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และหลักสูตรการแปล) !!

  !! สามารถดูรายละเอียดทั้ง ๒ หลักสูตรได้ ที่นี่ !! !! ดาวน์โหลด ใบสมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ที่นี่ !! !! ดาวน์โหลด ใบสมัครหลักสูตรการแปล ที่นี่ !!

!! สถาบันภาษา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตร ๑ ปี (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และหลักสูตรการแปล) !!

!! ดาวน์โหลด ใบสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรการแปล ที่นี่!! !! ดาวน์โหลด ใบสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ที่นี่!!