Category: Uncategorized

เขียนปลี่ยนโลก สถาบันภาษา มจร ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร จัดโครงการเขียนบทความวิชาการภายใต้หัวข้อเรื่อง “เรียนรู้วิถีอาเซียนผ่านการเขียนบทความวิชาการและ บทความวิจัยเพื่อการกำหนดโจทย์และบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายของประชาคมอาเซียน”

เขียนปลี่ยนโลก ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ร่วมกับสถาบันภาษา มจร จัดโครงการเขียนบทความวิชาการภายใต้หัวข้อเรื่อง “เรียนรู้วิถีอาเซียนผ่านการเขียนบทความวิชาการและ บทความวิจัยเพื่อการกำหนดโจทย์และบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายของประชาคมอาเซียน” ณ วัดอานันทเมตยาราม ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561 โดยมีพระศรีธวัชเมธี เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการและมีพระธรรมวิเทศ...

สถาบันภาษา เปิดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต

๑ ก.ค.๒๕๖๑ สถาบันภาษา เปิดทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา สันติศึกษา จำนวน ๑๙ รูป/คน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย กำหนดให้ผู้เข้าศึกษาต่ระดับดุษฎีบัณฑิตต้องมีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งคุณสมบัติสำคัญในการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ  

เปิดรับสมัครบุคลากร มจร และบุคคลทั่วไป เข้าเรียนภาษาอาเซียนเบื้องต้น (ภาษาพม่า เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน อังกฤษ)

!!ดาวน์โหลด แบบตอบรับเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียน ที่นี่!!