บุคลากร

 
พระราชวรมุนี , ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต / ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
tel_pix 8098

 พระมหาราชันพระมหาราชัน จิตฺตปาโล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต / รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา
การศึกษา: น.ธ.เอก, ป.ธ.6, พธ.บ.(ปรัชญา), พธ.ม.(การบริหารการศึกษา)
tel_pix 
8359
email_pix grads_mcu@hotmail.com

ท่านชัยใส่กรอบพระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ
การศึกษา: น.ธ.เอก, พธ.บ.(รัฐศาสตร์), พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
tel_pix 
8357
email_pix chai_sudaruk@hotmail.com
พม.เจริญทรัพย์พระมหาเจริญทรัพย์ ธนวุฑฒเมธี
ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร
การศึกษา: น.ธ.เอก, ป.ธ.3, พธ.บ.(บริหารการศึกษา), บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
tel_pix 8524
email_pix jskynew@hotmail.com
 รุ่งโรจน์ New
ดร.รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์
รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา
การศึกษา: น.ธ.เอก, ป.ธ.3, ปว.ค, พธ.บ.(ศาสนา), พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
tel_pix 8522
email_pix maharoj@hotmail.com
 พระบารมี พระบารมี นนฺทธมฺมิโก
นักจัดการงานทั่วไป
การศึกษา: น.ธ.เอก,
พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

tel_pix 8058
email_pix mr.saambaidee@gmail.com
   พระมหาอาศิร วชิรนาโค
นักจัดการงานทั่วไป
การศึกษา: พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ),
ป.ธ.3,
น.ธ.เอก

tel_pix 8098
 คุณประสบ นายประสบ สุรพินิจ
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
การศึกษา: 
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์),
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์)

tel_pix 8526
email_pix wizpark.prasop@gmail.com
 ธวัชชัย นายธวัชชัย จงสุขสันติกุล
นักจัดการงานทั่วไป
การศึกษา: 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์),
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)

tel_pix 8524
email_pix thawatchai.limcu@gmail.com
 ยอดชาย นายพิพัฒน์ แก้วใส
นักจัดการงานทั่วไป
การศึกษา: น.ธ.เอก, ป.ธ.1-2,
พธ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา),
ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
tel_pix 8098
email_pix pipat_2526@hotmail.com
 นางมนัสชนก นางสาวมนัสชนก เมืองเงิน
นักวิชาการศึกษา
การศึกษา: 
นศ.บ.(วารสารศาสตร์),
M.A(Life-and-Death Studies)
tel_pix 8099
email_pix salapao_m26@hotmail.com
 พริก นางสาวทัดเพ็ญ อังกุราวิรุทธ์
นักจัดการงานทั่วไป
การศึกษา: 
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
tel_pix 8522
email_pix p_lunar64@yahoo.com
 sutida_tuk นางสาวสุธิดา มีเพียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
การศึกษา:
บธ.บ.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
tel_pix 
8522

email_pix love_santa26@hotmail.com