พิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร รุ่นที่ 2/2559

You may also like...