ในทุกต้นวันของสัปดาห์ สถาบันภาษา มจร ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ ภาวนาร่วมกัน ซึ่งนำโดย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

You may also like...