สถาบันภาษา มจร มอบวุฒิบัตรแก่พนักงานธนาคารออมสินผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาเมียนมา รุ่นที่ ๑

You may also like...