Monthly Archive: May 2017

พระราชวรมุนี รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เดินทางไปกำกับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร คณาจารย์ มจร วข.สุรินทร์ ด้วยตนเอง

วันที่ ๑๖ พ.ค.๖๐ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระราชวรมุนี รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เดินทางไปกำกับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ มจร วข.สุรินทร์ พร้อมทั้ง เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ Speaking Part ด้วยตนเอง นอกจากนี้...

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถาบันภาษา จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับผู้บริหาร และคณาจารย์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถาบันภาษา จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับผู้บริหาร และคณาจารย์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๒๕ รูป/คน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๕๙ ในนามสถาบันภาษา ขอชื่นชมในวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และคณาจารย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้เกิดทักษะด้านภาษาอังกฤษ...