Category: ข่าวกิจกรรม

พระเดชพระคุณ พระราชวรมุนี,ดร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาหัวข้อ การแปลเพื่อความสุขและเพื่ออาชีพ (Seminar on Translation for Happiness and Careers)

21 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันภาษายังจัดกิจกรรมสัมมนา เสริมหลักสูตรเชิงบูรณาการประกอบการศึกษา หัวข้อ การแปลเพื่อความสุขและเพื่ออาชีพ (Seminar on Translation for Happiness and Careers) ร่วมกับ สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและผู้อำนวยการสถาบันภาษา...

สถาบันภาษา เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง “ELT PATHWAYS TO PROFESSIONAL EXCELLENCE” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ในนามของ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล นายกสมาคมฯ และ รองศาสตราจารย์ นพพร สโรบล อดีตนายกสมาคมฯ เชิญเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง “ELT...

รับสมัคร คณาจารย์ และบุคลากรของ มจร เข้าร่วมหลักสูตร “การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสำหรับครูยุคใหม่” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รับสมัคร คณาจารย์ และบุคลากรของ มจร เข้าร่วมหลักสูตร “การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสำหรับครูยุคใหม่” (ฟรี ค่าเรียน ค่าที่พัก และค่าอาหาร ตลอดหลักสูตร) เวลาเรียนระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สถาบันภาษา เบอร์ภายใน ๘๕๓๐ หรือที่ นายธวัชชัย...

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันภาษา 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และสาขาวิชาการแปล (รอบที่ 2)

  !! สมัครออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันภาษา คลิ๊กที่นี่ !!  

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลที่สนใจ ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน “วารสาร มจร ภาษาและวัฒนธรรม”

  !! ดาวน์โหลด คำแนะนำสำหรับผู้เขียน !! !! ดาวน์โหลด ตัวอย่างบทความ !!  

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันภาษา 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และสาขาวิชาการแปล (ภาคพิเศษวันเสาร์)

สถาบันภาษา มจร เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันภาษา 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ และสาขาวิชาการแปล (ภาคพิเศษวันเสาร์) ตั้งวันนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดหรือสมัครออนไลน์ที่ www.li.mcu.ac.th ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 087-346-5864 | line...