Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ก้าวพัฒนาภาษาอังกฤษ สู่ระดับนานาชาติตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้

หลักสูตร /\ Curriculums 1. ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) 2. การเขียนบทความทางวิชาการ (Academic Writing) 3. ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) 4. การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสำหรับครูยุคใหม่ (English for English...