Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

!! ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต !!

ประกาศ !!! ด้วยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้สอบคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๐ รูป/คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) เปิดอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน ณ โรงแรม เสนาเพลส กรุงเทพมหานคร การนี้ บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 สถาบันภาษา

14 มิ.ย. 2559 เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของสถาบันภาษา เป็นวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นวันรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (1 มิ.ย. 58 – 31 พ.ค. 59) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยให้มาตรวจประเมินฯ ครั้งนี้ประกอบด้วย 1.พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร....

!! ขอเชิญนิสิตมหาจุฬาฯ เข้าร่วมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ !!

ทำไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ?????           ภาษาอังกฤษคือภาษาที่ใช้สื่อสารระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการของโลก โดยภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ทั่วโลกใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นภาษาราชการของสหภาพยุโรปสหประชาชาติ           ภาษานำพาซึ่งโอกาสดีๆของหลายๆคน เราได้เปิดหน้าต่างสู่การเรียนรู้โลกกว้าง ภาษาทำให้เราได้เจอเพื่อนใหม่ๆที่มีความรู้ความสามารถ ภาษาอังกฤษให้องค์ความรู้ที่หลากหลาย ในอนาคตปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการเรียน ทำงาน ติดต่อสื่อสารมากมาย           “ความสำเร็จไม่วิ่งมาหา อยากได้ต้องไปคว้าเอา”           “ภาษาอังกฤษไม่มีขา อยากเก่งต้องเดินไปหามัน”...

!! เรียนฟรี ภาษาอาเซียน ปี 2559 (ภาษาเมียนม่าร์, ภาษาเวียดนาม) กับสถาบันภาษา มจร !!

การสมัครเรียน   (๑) สมัครเรียนได้ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒) ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.li.mcu.ac.th พร้อมกรอกข้อมูลแล้วส่งใบสมัครได้ที่อีเมล์ limcu.db@gmail.com หรือทาง Fax ๐๒-๖๒๓-๕๓๙๓  โทร.๐๘๐-๗๗๙-๔๓๙๙  !! ดาวน์โหลดใบสมัคร ภาษาเวียดนาม ที่นี่่ !! !! ดาวน์โหลดใบสมัคร ภาษาเมียนม่าร์ ที่นี่...

พิธีสำเร็จการศึกษาโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” รุ่นที่ 1 ,2 และรุ่นที่ 3 สำหรับบุคลากรของธนาคารออมสิน

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 พิธีสำเร็จการศึกษาโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” รุ่นที่ 1 หลักสูตรภาษาเมียนมาร์ รุ่นที่ 2 หลักสูตรภาษาจีน และรุ่นที่ 3 หลักสูตรภาษาเขมร สำหรับบุคลากรของธนาคารออมสิน ณ โรงแรม เดอะพาลาซโซ...

สถาบันภาษา มจร จัดอบรมโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” รุ่นที่ 1 ,2 และ 3 ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2559 ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LiMCU) เปิดอบรมโครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษา และวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน” ให้กับบุคลากรของธนาคารออมสิน จำนวน 3 หลักสูตร คือ ภาษาเมียนมาร์ ภาษาเขมร และภาษาจีน ณ โรงแรม เดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่...